Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti MAVE PLUS v.o.s. pre predaj tovaru / e-shop /
1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Kupujúci potvrdením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti spoločnosti MAVE PLUS vos, (dlhšie len "predávajúci") a jeho zákazníkov (ďalej len "kupujúci") a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), respektíve je jej neoddeliteľnou súčasťou .
1.2 Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie kupujúceho (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii v internetovom obchode predávajúceho.

2. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy znamenajú položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na www.kompresory-naradi.cz, katalógoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ nadobudli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné.
2.2 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim dodávať: - bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru - vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR - vybavené slovenskými návodmi k obsluhe a bezpečnosti práce, záručnými listami, je- Ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

3. Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je prevádzka predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný na predajni predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru. Pri odbere odbere tovaru inou osobou ako kupujúcim, je osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na meno a platným občianskym preukazom poverenej osoby.

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
4.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky a vystavením zálohovej faktúry až na 100% ceny na objednaný tovar.
4.2 Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti, adresy a pod.), Vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, např.telefonicky či písomne. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

5. Cena a platenie
5.1 Ponukové ceny uvedené na internetových stránkach predávajúceho sú platné v okamihu objednania. Ceny uvedené v cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
5.2 Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti na pokladni predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z omeškania z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,1% za každý deň omeškania.
5.3 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Daňovým dokladom je takisto predajka za hotové vydaná pri platbe za hotové pokladňou predávajúceho. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy, ak sa účtuje.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
6.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa ďalej riadi zákonom č.367/2000. V súlade s týmto zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČO). Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, musí dodržať nižšie uvedené podmienky.
6.2 K odstúpeniu od kúpnej zmluvy je potrebný originál doklad o kúpe. V prípade, že konaním kupujúceho vznikne predávajúcemu škoda v zmysle § 55 ods.1, je kupujúci povinný túto škodu uhradiť (hlavne neúplný obsah, poškodený obsah atď)
6.3 Kupujúci zašle tovar čisté v originálnych obaloch, doporučene a poistený, nie dobierkou! Predávajúci neručí za prípadné poškodenie alebo stratu tovaru na ceste k predávajúcemu. Pri splnení všetkých uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle peňažnú hodnotu tovaru zloženkou alebo prevodným príkazom na účet kupujúceho. Vrátenie peňazí prebehne najneskôr do 14 pracovných dní od fyzického obdržania vráteného tovaru.
6.4 V prípade nesplnenia niektorých podmienok kupujúcim, nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude zaslaný späť na náklady kupujúceho alebo bude uschovaný na prevádzke predávajúceho za manipulačný poplatok vo výške 1% z predajnej ceny za deň - (tento poplatok zahŕňa manipuláciu, priestor na uschovanie a poistenie cudzích vecí hnuteľných).

7. Dodacie podmienky
7.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle 1-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, vždy po dohovore s kupujúcim.
7.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod na používanie výrobku.
7.3 Rozvoz tovaru po celej Českej republike zabezpečuje predávajúci. Náklady na dopravu sú rozlíšené v sekcii druh dopravy. Konkrétny spôsob dopravy si volí kupujúci s aktuálnou cenou, ktorá automaticky priradená k voľbe.

8. Zodpovednosť za vady tovaru, záruka, reklamácie
8.1 Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.
8.2 Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list faktúra-daňový doklad.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a spotrebné diely z dôvodu používania. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.
8.4 Kupujúci, ktorý tovar používa pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu určuje konkrétny dovozca (alebo výrobca) tovaru do SR. Reklamácie
8.5 V prípade, že kupujúci objavil v priebehu záručnej doby na zakúpenom tovare vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou z výroby, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. Pri reklamácii musí kupujúci uviesť typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a stručný popis závady. Kupujúci následne dostane informácie o ďalšom postupe. Zásielky z ktorých nebude zrejmé, prečo kupujúci zasiela tovar späť predávajúcemu, budú zaslané späť odosielateľovi.
8.6 kupujúci zašle tovar čisté v originálnom obale s poistením, predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného / prepravného vo výške nevyhnutných nákladov k bezpečnému doručenia predávajúcemu (nutné doložiť doklad o preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s riadením reklamácie.
8.7 Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie chyby zariadení a vyrozumie kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie. 8.9 Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č.634/1992 Z. z. tridsaťdňovej.

9. Akčný tovar
9.1 U tovaru označeného titulom Akčný tovar alebo výpredaj je stav platný do vypredania zásob alebo jeho odvolanie.

10. Ochrana osobných údajov kupujúceho
10.1 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúcich, a to meno a priezvisko, názov firmy / spoločnosti, adresu, telefón a e-mailové spojenie. Tieto údaje slúžia pre uľahčenie nasledujúcich objednávok kupujúcim.
10.2 Predávajúci sa zaväzuje, že osobné a kontaktné údaje neodovzdá žiadnej tretej osobe k zneužitiu.

11. Záverečné ustanovenia
11.1 Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnická. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzavretej objednávke sa riadia v prípade fyzických osôb ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom.
11.2 Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenu obchodných podmienok vykoná predávajúci na svojich internetových stránkach www.kompresory-naradi.cz rovnako ako vo svojej prevádzke.
11.3 Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1.1.2010

 

 

Produkty
Kontakty

MAVE Plus v.o.s.
Pasteurova 10
Olomouc
Česká Republika

+420 777 888 981
Obľúbené